PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT 01.01.2020

NÄMÄ VASTAANOTTOEHDOT KOSKEVAT HEIKOLAN KONE JA KULJETUS OY:N PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOA.

Maa-ainesten toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista maa-aineksista saa vastaanottoalueen yhteyshenkilöiltä.

VASTAANOTTOEHDOT:
-Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää itselleenoikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.
-Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Maan vastaanottoalueelle emme ota vastaan maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan puhtaita maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijaloitoksen lausunto maa-aineksen haitattomuudesta. Tällaisten kohteiden osalta vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.
Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia, jonka perusteella vastaanotossa puhtaiksi maa-aineksiksi katsotaan maat, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen alemmat ohjearvot.
Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiltä, asfalttia, risuja, oksia, haitallisia vieraslajeja, pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia.
Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa jätteen haitattomuuden osoittamista pitoisuuskokein.
-Puhtaiden maa-ainesten toimittaja (jätteen tuottaja) on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.
-Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa niiden toimittaja, tuontihetkellä ollut maa-ainesten haltija.
-Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvinosin Suomen lain määräyksiä. 
Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muutta näitä ehtoja.

Heikolan Kone ja Kuljetus Oy 0505981760